ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวฉบับที่ 13 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาการจัดการเรียรู้ Active Learning และการทำนวัตกรรม   สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริง” กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 


จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

     โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วย  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนรู้รักษ์ภาษาไทย ตระหนักถึงโทษและพิษของสารเสพติด ซึ่งภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และโทษของยาเสพติดชนิดต่างๆ และได้มีกิจกรรมการคัดลายมือและระบายสี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 

จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

         โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครบ 100 % ครบทุกคนและทุกชั้นเรียน โดยจัดกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียนกับครูและโรงเรียน รวมถึงทราบปัญหาของนักเรียน เพื่อจะได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือต่อไป ในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 

จดหมายข่าวฉบับที่ 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

             โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยโตก ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน ดังกิจกรรมต่อไปนี้  1. กิจกรรมคัดลายมือ ป.1-3 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง 2. กิจกรรมคัดลายมือ ป.4-6 ได้รางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน 3. กิจกรรมเขียนเรียงความ ป. 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง  4. กิจกรรมแต่งคำประพันธ์ ป. 4-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่  21 มิถุนายน 2566

จดหมายข่าวฉบับที่ 9 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) การจัดการขยะโรงเรียนบ้านห้วยโตก โดยใช้หลัก 3Rs ลดขยะ ลดโลกร้อนด้วยวิธีพอเพียง โดยมีกิจกรรมขยะทองคำซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้คัดแยกและขายขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลในทุกๆ วันที่ 20 ของทุกเดือนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนบ้านห้วยโตก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 

จดหมายข่าวฉบับที่ 8 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณเทศบาลตำบลนาโป่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกอันมีสาเหตุมาจากยุงลายและเป็นการตัดวงจร   การเพาะเชื้อไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 

จดหมายข่าวฉบับที่ 7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วย  คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เเสดงความกตัญญู กตเวทีต่อคุณครู ภายในกิจกรรมมีการประกวดการคัดลายมือและระบายสี พร้อมมอบรางวัลให้ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล และได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 

จดหมายข่าวฉบับที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนไปทำบุญที่วัดนครบาล ณ บ้านห้วยโตก เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 256๖ โดยได้นำดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้สืบไป ในวันที่ ๒ มิถุนายน 2566 


จดหมายข่าวฉบับที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

      โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ศีลสมาธิปัญญา และมีการถวายกองทาน ณ วัดป่าบ้านห้วยโตกเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เดินทางไปในทางที่ถูกต้องมีสัมมาทิฐิ สติสัมปัญชญะในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม 2566 


   จดหมายข่าวฉบับที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

      โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน ครูผู้ช่วย และคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยโตก ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาววนิดา  โพธิเสนา และนางสาวจุฑาทิพย์  แสงสว่าง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยโตก โดยการประเมินในครั้งนี้ได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจในการพัฒนางานต่อไป เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2566 


จดหมายข่าวฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 และผู้อำนวยการได้เดินตรวจเยี่ยมห้องเรียนแต่ละระดับชั้น พร้อมให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้การศึกษาไทยเดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่   16 พฤษภาคม 2566 

จดหมายข่าวฉบับที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

        โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบาย ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อปรึกษาและหารือในข้อเสนอนโยบายต่างๆ ซึ่งคณะผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย จุดเน้นของทางโรงเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณคณะผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมทำให้การประชุมในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 

       จดหมายข่าวฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  

       โรงเรียนบ้านห้วยโตก นำโดย นางอรรถพร  บุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้นำชุมชนบ้านห้วยโตก ได้จัดกิจกรรม “ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร”โดยได้เดินขบวนรณรงค์ให้คนในชุมชนได้ออกมาเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร  ในวันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566