กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ห้วยโตก.pdf
พรบ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ.pdf
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ.pdf
พรบ. ระเบียบข้าราชการครู.pdf
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาต.pdf
พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง.pdf
พรบ.ความรับผิดทางละเมิด.pdf
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย.pdf
ระเบียบว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายบุตร.pdf
ระเบียบว่าด้วยการจัดหาประโยชน์.pdf
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ.pdf
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง.pdf
พรบ.พื้นที่นวัตกรรม.pdf