ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี 2565

 สรุปเรื่องร้องเรียน การร้องเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโตก

            เดือนมกราคม พ.ศ. 2566  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก

            เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก

  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก

       เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก

       เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566  ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านห้วยโตก

     เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566   ยังไม่มีเรื่องร้องเรียนทุกข์ที่โรงเรียนบ้านห้วยโตกและอยู่ในระหว่างดำเนินการ