หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลO25.pdf
1..pdf

1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

2..pdf

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

3.pdf

3.การพัฒนาบุคลากร

4.pdf

4.การประเมินผลการปฏิบัติการ

5.pdf

5.การให้คุณ ให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ