ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยโตก

ชื่อ-สกุล : นางอรรถพร  บุญมา

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโตก

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565

เกิดวันที่ : 12 มกราคม 2518

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)

                                   สาขาหลักสูตรเเละการสอน

เบอร์โทรศัพท์ : 081-7299497

E-mail :  attapornbunma@gmail.com