แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 

019 แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ.pdf