แผนดำเนินงานเเละการใช้    งบประมาณประจำปี 

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านห้วยโตก 2566.pdf