โครงสร้างงานวิชาการ

การบริหารงานโรงเรียนเมืองเลย ปีการศึกษา 2558

การบริหารวิชาการ โรงเรียนเมืองเลย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารวิชาการ

แบ่งโครงสร้างการบริหารวิชาการ ดังนี้

1. ดร.กัลยาณี โกมาสถิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

2. นางสาวศรีเสาวลักษณ์ สุขเสริม

6หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

6หัวหน้างานการวางแผนงานด้านวิชาการ

6หัวหน้างานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

6หัวหน้างานการแนะแนวการศึกษา

6หัวหน้างานการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ

ของสถานศึกษา

3. นางนิภากร แก้วไชยะ 6หัวหน้างานการพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น

การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

6หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

4. นางสาวพัชรี ธรรมวงษ์ 6หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

6หัวหน้างานการนิเทศการศึกษา

6หัวหน้างานการคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

5. นางยุพิน หงส์สิริ 6หัวหน้างานการวัดผล และประเมินผล

6หัวหน้างานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

กับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

6. นางสาววชิราวรรณ เทียมทัน 6หัวหน้างานการส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

6หัวหน้างานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว

องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

6หัวหน้างานการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

7. นายวิเนตร แสนราช 6หัวหน้างานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ

มาตรฐานการศึกษา