ประวัติโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยโตกนี้ชื่อเดิมว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลหัวขัว (วัดบ้านห้วยโตก) อำเภอวังสะพุง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน  2480   ขุนอารักษ์  ธุรราษ  นายอำเภอ วังสะพุงเป็นผู้ตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินช่วยการประถมศึกษา นายจินดา ศรีสะอาด เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยศาลาวัดในหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียน

            ต่อมาทางราชการได้ย้ายนายจินดา  ศรีสะอาด ไปรับราชการที่อื่น ในปี พ.ศ. 2485  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายทอง แก้วศิริ  มาดำรงตำแหน่งแทน  และโอนจากนายอำเภอ วังสะพุง มาสังกัดเมืองเลย เมื่อ พ.ศ.2486 และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนาโป่ง 2 (วัดบ้านห้วยโตก) และได้สร้างสถานศึกษาใหม่ในที่ดินของโรงเรียน ในปี  พ.ศ. 2493 ในวันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ.2494  นายทอง แก้วศิริ   ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านห้วยโตก และในวันที่  17 สิงหาคม  2497  ทางราชการได้ย้ายนายทา   จันทรสีมาวรรณ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2500 เกิดพายุอย่างหนักทำให้อาคารล้มลงทั้งหลัง คณะครู กรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างอาคารเรียนใหม่  กว้าง  8 เมตร ยาว  18 เมตร50 เซนติเมตร แบบ ป.1 พิเศษ 

           วันที่ 23 สิงหาคม  พ.ศ. 2549  นายสุภาพ  รามศิริ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือ จังหวัดเลย และนางภารดี  คำมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน โดยในปีการศึกษา 2549 นี้ มีนักเรียน 15 คน และครู 2 คน  นักการ 1 คน  คือ นายพิชัย  คตซะมาตย์

           ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 2 คนคือ นางอารี ชาวกระลึม  และนายอาทิตย์  ชาวกระลึม  มาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว  พนักงานบริการ 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์  และครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี  มีนักเรียนจำนวน 23 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 14 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เรียน ในปีนี้ ชาวบ้านและคณะกรรมการการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโตก ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ได้ยอดรวม 70,000บาท และได้สร้างห้องเรียนเพิ่มอีก  1 หลัง  และจัดทำรั้วลวดหนามล้อมรอบบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน อีกทั้งได้ปูพื้นกระเบื้องในห้องเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ให้งบประมาณ 100,000 บาท

            ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 4 คนคือ นางกนกกร  บุญเติม  นางอารี ชาวกระลึม  และนายอาทิตย์  ชาวกระลึม  มาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว  ช่างครุภัณฑ์ชั้น 2 จำนวน 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์  ครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี  และครูพี่เลี้ยง 1 คน  คือ นางสาวสรัญญา  ทวีสิทธิ์  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวน 32 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 21 คน

           ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 7 คนคือ นางกนกกร  บุญเติม  นางอารี ชาวกระลึม  และนายอาทิตย์  ชาวกระลึม  และมีครูมาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านบง จำนวน   3 คน  ได้แก่ นางสุภาพร  ชมวงษ์  นายปรีชา  พาณิชย์ และนางจิตติภรณ์  พาณิชย์  มีช่างครุภัณฑ์ชั้น 2 จำนวน 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์  ครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี  และครูพี่เลี้ยง 1 คน  คือ นางสาวสรัญญา  ทวีสิทธิ์   มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 45 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 22 คน

          ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 7 คนคือ นางกนกกร  บุญเติม  นางอารี ชาวกระลึม  และนายอาทิตย์  ชาวกระลึม  และมีครูมาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านบง จำนวน   3 คน  ได้แก่ นางสุภาพร  ชมวงษ์  นายปรีชา  พาณิชย์ และนางจิตติภรณ์  พาณิชย์  มีช่างครุภัณฑ์ชั้น 2 จำนวน 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์  ครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี  และครูพี่เลี้ยง 1 คน  คือนางวนิชยา  วังคีรี มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 40 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 19 คน