ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยโตกนี้ชื่อเดิมว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลหัวขัว (วัดบ้านห้วยโตก) อำเภอวังสะพุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2480 ขุนอารักษ์ ธุรราษ นายอำเภอ วังสะพุงเป็นผู้ตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินช่วยการประถมศึกษา นายจินดา ศรีสะอาด เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยอาศัยศาลาวัดในหมู่บ้านเป็นสถานที่เรียน

ต่อมาทางราชการได้ย้ายนายจินดา ศรีสะอาด ไปรับราชการที่อื่น ในปี พ.ศ. 2485 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายทอง แก้วศิริ มาดำรงตำแหน่งแทน และโอนจากนายอำเภอ วังสะพุง มาสังกัดเมืองเลย เมื่อ พ.ศ.2486 และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนาโป่ง 2 (วัดบ้านห้วยโตก) และได้สร้างสถานศึกษาใหม่ในที่ดินของโรงเรียน ในปี พ.ศ. 2493 ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2494 นายทอง แก้วศิริ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนชื่อใหม่ว่า โรงเรียนบ้านห้วยโตก และในวันที่ 17 สิงหาคม 2497 ทางราชการได้ย้ายนายทา จันทรสีมาวรรณ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2500 เกิดพายุอย่างหนักทำให้อาคารล้มลงทั้งหลัง คณะครู กรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจ สร้างอาคารเรียนใหม่ กว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร50 เซนติเมตร แบบ ป.1 พิเศษ

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2549 นายสุภาพ รามศิริ ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือ จังหวัดเลย และนางภารดี คำมา ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน โดยในปีการศึกษา 2549 นี้ มีนักเรียน 15 คน และครู 2 คน นักการ 1 คน คือ นายพิชัย คตซะมาตย์

ในปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 2 คนคือ นางอารี ชาวกระลึม และนายอาทิตย์ ชาวกระลึม มาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว พนักงานบริการ 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์ และครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี มีนักเรียนจำนวน 23 คน เป็นชาย 9 คน หญิง 14 คน โดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เรียน ในปีนี้ ชาวบ้านและคณะกรรมการการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโตก ได้จัดทำผ้าป่าการศึกษาสามัคคี ได้ยอดรวม 70,000บาท และได้สร้างห้องเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง และจัดทำรั้วลวดหนามล้อมรอบบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียน อีกทั้งได้ปูพื้นกระเบื้องในห้องเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ให้งบประมาณ 100,000 บาท

ในปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 4 คนคือ นางกนกกร บุญเติม นางอารี ชาวกระลึม และนายอาทิตย์ ชาวกระลึม มาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว ช่างครุภัณฑ์ชั้น 2 จำนวน 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์ ครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี และครูพี่เลี้ยง 1 คน คือ นางสาวสรัญญา ทวีสิทธิ์ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ห้องเรียน จำนวน 32 คน เป็นชาย 11 คน หญิง 21 คน

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 7 คนคือ นางกนกกร บุญเติม นางอารี ชาวกระลึม และนายอาทิตย์ ชาวกระลึม และมีครูมาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านบง จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสุภาพร ชมวงษ์ นายปรีชา พาณิชย์ และนางจิตติภรณ์ พาณิชย์ มีช่างครุภัณฑ์ชั้น 2 จำนวน 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์ ครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี และครูพี่เลี้ยง 1 คน คือ นางสาวสรัญญา ทวีสิทธิ์ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 45 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 22 คน

ในปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านห้วยโตกมีครู 7 คนคือ นางกนกกร บุญเติม นางอารี ชาวกระลึม และนายอาทิตย์ ชาวกระลึม และมีครูมาช่วยราชการ จากโรงเรียนบ้านบง จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสุภาพร ชมวงษ์ นายปรีชา พาณิชย์ และนางจิตติภรณ์ พาณิชย์ มีช่างครุภัณฑ์ชั้น 2 จำนวน 1 คน คือ นายพิชัย คตชะมาตย์ ครูธุรการ 1 คน คือ นางสาววนิดา ไชยมณี และครูพี่เลี้ยง 1 คน คือนางวนิชยา วังคีรี มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 40 คน เป็นชาย 21 คน หญิง 19 คน