นโยบายของโรงเรียน

นโยบาย

1. พัฒนางานอาคารสถานที่โดยเน้นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้ บริเวณโรงเรียนสะอาด ภูมิทัศน์สวยงาม

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา การเข้ารับการศึกษา อบรม การนิเทศภายใน การจัดทัศนศึกษาดูงาน

3. ร่วมมือกับชุมชนให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม การจัดการศึกษา

4. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ