นโยบายของโรงเรียน

นโยบาย   

1.  พัฒนางานอาคารสถานที่โดยเน้นการส่งเสริมให้เกิดแหล่งเรียนรู้  บริเวณโรงเรียนสะอาด  ภูมิทัศน์สวยงาม

2.  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา การเข้ารับการศึกษา อบรม การนิเทศภายใน การจัดทัศนศึกษาดูงาน

3.  ร่วมมือกับชุมชนให้โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วม การจัดการศึกษา

4.  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ โดยจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ