กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.  นายชิต           ทัพซ้าย   ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ

2.  นางคำแพรว จำปาสิม            ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ

3.  นายวิศรุต           วังคาม             ผู้แทนครู       กรรมการ

4.  นายวชิระ ชัยภัทรเศรษฐ์         ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

5.  นางยุภาพร สุริยะ         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          กรรมการ

6.  นางพิมพ์พร สุริยะ ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ

7.  พระอภิชาติ จันทิโก ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา กรรมการ

8.  นายอัมไพ         ขะพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ              

9. นางอรรถพร        บุญมา ผู้อำนวยการสถานศึกษา                         กรรมการและเลขานุการ