กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวดการศึกษา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

หมวดเด็กและเยาวชน

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

หมวดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หมวดงานเอกสาร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ

หมวดอื่นๆ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์