ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยโตก

ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ชัย บุตรวัง

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เกิดวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2528

วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (ศษม.)

สาขาบริหารการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ : 0872399580

E-mail : Tun27021985@gmail.com