วิสัยทัศน์ พันธกิจ


วิสัยทัศน์
สะอาดดี  มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เกื้อกูลสังคม

พันธกิจ
เพื่อให้โรงเรียนบ้านห้วยโตก บรรลุด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามพันธกิจดังต่อไปนี้

1.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  ครูมีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนในทุกด้านเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้รักความสะอาด มีวินัย  มารยาทงาม เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม  จริยธรรม

3.  ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี  ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์  อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  มีนิสัยรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภูมิใจในความเป็นไทย

4.  ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเรียนรู้โดยใช้สื่อและกระบวนการจัดประสบการณ์มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน

5.  ส่งเสริม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ครอบครัว  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

6.  จัดสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาให้น่าอยู่ สะอาดปลอดภัยและมีบรรยากาศดีเอื้อต่อการเรียนรู้Comments